Gegevensbescherming

Privacyverklaring op de websites van gusti software B.V.

1. Inleiding

Hierbij willen wij u als 'betrokkene' informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en over uw rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Het gebruik van onze websites is in principe mogelijk zonder invoer van persoonsgegevens. Als u echter gebruik wilt maken van bijzondere diensten van ons bedrijf via onze website, dan kan het wel nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en hiervoor geen wettelijke grondslag bestaat, dan zullen wij over het algemeen toestemming aan u vragen.

De verwerking van persoonsgegevens (zoals uw naam, adres of e-mailadres) vindt steeds overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) plaats en in overeenstemming met de voor “gusti software” geldende nationale bepalingen inzake gegevensbescherming. Met deze privacyverklaring willen wij u informeren over de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens.

Als verwerkingsverantwoordelijke hebben wij diverse technische en organisatorische maatregelen getroffen om de via deze website verwerkte persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Bij de overdracht van gegevens van internet kunnen echter mazen in de beveiliging optreden. Dientengevolge kan absolute bescherming niet worden gegarandeerd. Om deze reden staat het u vrij om persoonsgegevens ook via andere kanalen, bijvoorbeeld telefonisch of per post, aan ons door te geven.

2. Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijk als bedoeld in de AVG is:


gusti software
Postbus 1009, 3640 BA Mijdrecht

Tel.: +31 851 300 057

Fax: +31 297 25 66 97

E-mail: info@gusti.nl

4. Definities

De privacyverklaring is gebaseerd op de definities die worden gebruikt door de Europese instantie die richtlijnen en verordeningen uitvaardigt bij het vaststellen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze privacyverklaring moet zowel voor de buitenwereld als voor onze klanten en zakenpartners eenvoudig leesbaar en begrijpelijk zijn. Om dit te garanderen willen wij vooraf de gebruikte definities toelichten.

Wij maken in deze privacyverklaring onder meer gebruik van de volgende termen:

 1. Persoonsgegevens
  Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd als diens persoon wiens identiteit direct of indirect kan worden herleid op basis van de toewijzing van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, vestigingsgegevens, een online identificator of een of meerdere bijzondere kenmerken die typerend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon.
 2. Betrokkene
  De betrokkene is iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke (ons bedrijf) worden verwerkt.
 3. Verwerking
  Verwerking is een al dan niet op basis van geautomatiseerde procedures uitgevoerde bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, met elkaar in verband brengen, combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
 4. Beperking van de verwerking
  De opgeslagen persoonsgegevens worden als zodanig aangemerkt met als doel om de verwerking ervan in de toekomst te beperken.
 5. Profilering
  Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van deze persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, in het bijzonder om diens beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of voorspellen.
 6. Anonimisering
  Anonimisering is het op zodanige wijze verwerken van persoonsgegevens dat de persoonsgegevens niet meer aan de specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder het gebruik van aanvullende gegevens, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld.
 7. Verwerker
  De verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke.
 8. Ontvanger
  De ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers.
 9. Derde
  Een derde is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.
 10. Toestemming
  Toestemming is elke vrije, specifieke, gefundeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

5. Rechtsgrond van de verwerking

Art. 6 lid 1 punt a) van de AVG dient voor ons bedrijf als rechtsgrond voor verwerkingsprocedures, waarbij wij toestemming vragen voor een specifiek verwerkingsdoel.

Indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals het geval bij verwerkingsprocedures die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of het verrichten van een andere prestatie of tegenprestatie, dan is de verwerking gebaseerd op art. 6 lid 1 punt b) van de AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingsprocedures die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in geval van aanvragen voor onze producten of diensten.

Indien ons bedrijf wettelijk verplicht is om persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld voor het nakomen van fiscale verplichtingen, dan is de verwerking gebaseerd op art. 6 lid 1 punt c) van de AVG.

In uitzonderlijke gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de bescherming van het leven van de betrokkene of dat van een andere natuurlijke persoon. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een bezoeker in ons bedrijf verwond zou raken, in welk geval diens naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere vitale informatie aan een arts, een ziekenhuis of andere derde zouden moeten worden doorgegeven. In een dergelijk geval zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6 lid 1 punt d) van de AVG.

Tot slot kunnen verwerkingsprocedures berusten op art. 6 lid 1 punt f) van de AVG. Op deze rechtsgrond zijn verwerkingsprocedures gebaseerd waarop geen van bovengenoemde rechtsgronden van toepassing zijn en wanner de verwerking noodzakelijk is voor de bescherming van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of derde, mits de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen. Dergelijke verwerkingsprocedures zijn toegestaan omdat ze door de Europese wetgever specifiek zijn genoemd. Deze concludeerde dat een gerechtvaardigd belang aanwezig zou kunnen zijn indien u een klant van ons bedrijf bent (overwegingsgrond 47 zin 2 van de AVG).

6. Techniek

6.1 SSL=/TLS-encryptie

Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-encryptie voor het beveiligen van de gegevensverwerking en de overdracht van vertrouwelijke informatie, zoals bestellingen, aanmeldingsgegevens of contactverzoeken die u als bezoeker aan ons stuurt. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat het begin van de domeinnaam in de adresregel van de browser verandert van 'http://' in 'https://' en een pictogram in de vorm van een hangslot wordt weergegeven. Als SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons toestuurt niet door derden worden gelezen.

6.2 Vastlegging van gegevens tijdens het bezoek van de website

Bij een louter informatief bezoek aan onze website, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons overdraagt, beschikken wij uitsluitend over gegevens die uw browser aan onze server overdraagt (in zogenaamde serverlogbestanden). Onze website registreert een reeks van algemene gegevens en informatie bij elk bezoek van u of een geautomatiseerd systeem aan een pagina. Deze algemene gegevens en informatie worden in de logbestanden van de server opgeslagen. De volgende informatie kan daarbij worden vastgelegd:

 1. het type en de versie van de gebruikte browser;
 2. het door het toegang verkrijgende systeem gebruikte besturingssysteem;
 3. de website van waaruit het toegang verkrijgende systeem op onze website terecht is gekomen (de zogenaamde referrer);
 4. de onderdelen van de website die via een toegang verkrijgend systeem op onze website worden bekeken;
 5. de datum en het tijdstip van de toegang tot de website;
 6. een afgekort protocoladres (geanonimiseerd IP-adres);
 7. de serviceprovider van het toegang verkrijgend systeem;
 8. de hoeveelheid verzonden data in bytes.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekken wij geen conclusies ten aanzien van uw persoon. Deze informatie wordt veeleer gebruikt om:

 1. de inhoud van onze website correct te kunnen weergeven;
 2. de inhoud van onze website en advertenties daarop te optimaliseren;
 3. de duurzame functionaliteit van onze IT-systemen en de techniek van onze website te waarborgen en
 4. rechtshandhavingsinstanties in het geval van een cyberaanval te voorzien van de voor strafvervolging noodzakelijke informatie.

Deze gegevens en informatie worden dientengevolge enerzijds statistisch door ons geëvalueerd en anderzijds geëvalueerd met het doel om de gegevensbescherming en informatiebeveiliging binnen onze onderneming te verbeteren om een optimaal niveau van bescherming te kunnen bieden voor de door ons verwerkte persoonsgegevens. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden apart opgeslagen van alle door een betrokkene verstrekte persoonsgegevens.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1, 1e alinea, punt f) van de AVG. Ons gerechtvaardigde belang is gebaseerd op de bovengenoemde doeleinden voor gegevensverzameling.

7. Cookies

7.1 Algemene informatie over cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Dit zijn bestandjes die uw browser automatisch aanmaakt en op uw IT-systeem (laptop, tablet, smartphone enzovoort) worden opgeslagen als u onze website bezoekt. Cookies richten geen schade aan op IT-systeem en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware.

In de cookies wordt informatie opgeslagen die telkens in samenhang met het specifiek gebruikte IT-systeem wordt vastgesteld. Dit betekent echter niet dat wij hierdoor direct kennis verkrijgen van uw identiteit.

Het gebruik van cookies dient enerzijds om ons websiteaanbod voor u te verbeteren. Zo gebruiken wij zgn. sessiecookies om te herkennen dat u bepaalde pagina's van onze website reeds hebt bezocht. Deze cookies worden na het verlaten van onze website automatisch gewist.

Daarnaast maken wij voor het optimaliseren van de gebruikservaring gebruik van tijdelijke cookies die gedurende een vooraf bepaalde periode op uw IT-systeem worden opgeslagen. Wanneer u onze website opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, wordt automatisch herkend dat u onze website al eerder hebt bezocht en welke gegevens u hebt ingevoerd en instellingen u hebt geconfigureerd, zodat u dit niet opnieuw hoeft te doen.

Verder gebruiken wij cookies om statistieken over het gebruik van onze website vast te leggen zodat wij analyses kunnen uitvoeren voor het optimaliseren van ons websiteaanbod. Deze cookies stellen ons in staat om bij een volgend bezoek aan onze website automatisch te herkennen dat u ons eerder hebt bezocht. Deze cookies worden standaard na een specifieke periode automatisch gewist.

De door cookies verwerkte gegevens zijn voor de genoemde doeleinden noodzakelijk ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen en die van derden, overeenkomstig art. 6 lid 1, 1e alinea, punt f) van de AVG.

De meeste browsers accepteren de cookies automatisch. U kunt uw browser echter zodanig instellen dat er geen cookies worden opgeslagen op uw computer of dat er telkens een melding wordt weergegeven voordat een nieuwe cookie wordt geplaatst. De volledige deactivering van cookies kan er echter toe leiden dat de functionaliteit van onze website wordt beperkt.

8. De inhoud van onze website

8.1 Contact opnemen/contactformulier

Als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier op onze website of via e-mail), worden persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens via een contactformulier worden verzameld, blijkt uit het betreffende formulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor het beantwoorden van uw vraag en/of voor het opnemen van contact en de daarmee gerelateerde technische administratie. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is ons gerechtvaardigde belang bij het beantwoorden van uw vraag overeenkomstig art. 6 lid 1, punt f) van de AVG. Als u contact opneemt om een overeenkomst te sluiten, dan geldt de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking overeenkomstig art. 6 lid 1 punt b) van de AVG. Uw gegevens worden na afwikkeling van uw vraag gewist indien uit de omstandigheden blijkt dat de desbetreffende aangelegenheid definitief is afgehandeld en er geen sprake is van wettelijke opslagverplichtingen.

9. Verzending van de nieuwsbrief

9.1 Verzending van de nieuwsbrief aan bestaande klanten

Wanneer u ons uw e-mailadres hebt verstrekt bij de aankoop van artikelen en/of diensten, behouden wij het recht voor om u regelmatig aanbiedingen toe te zenden van soortgelijke artikelen en/of diensten uit ons assortiment. Hiertoe hoeven wij overeenkomstig § 7 lid 3 van de Duitse wet op oneerlijke concurrentie (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG) geen afzonderlijke toestemming van u te verkrijgen. De gegevensverwerking vindt in dit geval uitsluitend plaats op basis van ons gerechtvaardigde belang bij gepersonaliseerde direct marketing overeenkomstig art. 6 lid 1, punt f) van de AVG. Indien u bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doeleinde, dan ontvangt u geen e-mail van ons. U bent gerechtigd om te allen tijde bezwaar te maken tegen het verdere gebruik van uw e-mailadres voor het voornoemde doeleinde door dit aan de in het begin genoemde verwerkingsverantwoordelijke mee te delen. U hoeft in dat geval slechts kosten van doorzending te betalen volgens het basistarief. Na ontvangst van uw bezwaar wordt het gebruik van uw e-mailadres ten behoeve van reclamedoeleinden onmiddellijk stopgezet.

9.2 Promotionele nieuwsbrief

Op onze website wordt u de mogelijkheid geboden om u te abonneren op de nieuwsbrief van ons bedrijf. Welke persoonsgegevens bij de bestelling van de nieuwsbrief aan ons worden overgedragen, volgt uit het hiertoe gebruikte invoerscherm.

Wij informeren onze klanten en zakenpartners regelmatig via een nieuwsbrief over onze aanbiedingen. De nieuwsbrief van ons bedrijf kunt u in principe alleen ontvangen als

 1. u over een geldig e-mailadres beschikt en
 2. u zich voor de nieuwsbrief hebt aangemeld.

Aan het door u voor de verzending van de nieuwsbrief ingevoerde e-mailadres wordt om juridische redenen een bevestigingsmail verzonden in het kader van dubbele opt-in. Deze bevestigingsmail dient om te controleren dat u als eigenaar van het e-mailadres uw toestemming hebt gegeven voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

Bij aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij daarnaast het door uw internetprovider verstrekte IP-adres op van het door u op het tijdstip van aanmelding gebruikte IT-systeem, evenals de datum en het tijdstip van de aanmelding. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (mogelijke) misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen achterhalen en dient derhalve voor onze rechtszekerheid.

De in het kader van een aanmelding voor de nieuwsbrief verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Verder kunnen abonnees van de nieuwsbrief via e-mail geïnformeerd worden indien dit noodzakelijk is voor het gebruik van onze nieuwsbriefdienst of een hieraan gerelateerde registratie. Hiervan zou sprake kunnen zijn in het geval van wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of bij wijziging van de technische omstandigheden. De persoonsgegevens die in het kader van de nieuwsbriefdienst zijn verzameld worden niet aan derden doorgegeven. U kunt het abonnement op onze nieuwsbrief te allen tijde opzeggen. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens die u ons hebt verleend voor het verzenden van de nieuwsbrief, kan te allen tijde door u worden ingetrokken. Elke nieuwsbrief bevat een link om de toestemming in te trekken. Bovendien kunt u zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een overeenkomstig bericht te sturen aan de aan het begin van deze verklaring genoemde verwerkingsverantwoordelijke.

De rechtsgrond van de verwerking ten behoeve van het verzenden van de nieuwsbrief is art. 6 lid 1, punt a) van de AVG.

9.3 Nieuwsbrief-tracking

Onze nieuwsbrief bevat zogenaamde tracking-pixels. Een tracking-pixel is een uiterst kleine afbeelding die in HTML-formaat opgestelde e-mailberichten wordt opgenomen om logbestandinformatie op te slaan en de analyse van logbestanden mogelijk te maken. Op deze manier kunnen we statistische analyses verrichten om de mate van succes van onze online marketingcampagnes te bepalen. Aan de hand van de meegeleverde tracking-pixel kunnen wij vaststellen of en wanneer een e-mail door u is geopend en welke links in het e-mailbericht door u zijn aangeklikt.

De persoonlijke gegevens die via tracking-pixels in de nieuwsbrief worden verzameld, worden door ons opgeslagen en geanalyseerd met als doel om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter af te stemmen op uw interesses. Deze persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden. Betrokkenen hebben het recht de afzonderlijke toestemming die ze hebben afgegeven op basis van dubbele opt-in te allen tijde in te trekken. Na intrekking van de toestemming worden deze persoonsgegevens door ons gewist. Als u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, wordt dit automatisch beschouwd als een intrekking van uw toestemming.

Een dergelijke analyse vindt met name plaats op basis van onze gerechtvaardigde belangen bij de weergave van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of bij een op de behoeften van bezoekers afgestemde indeling van onze website overeenkomstig art. 6 lid 1 punt f) van de AVG.

10. Plug-ins en andere diensten

10.1 Google Analytics

Deze website maakt gebruikt van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen om uw gebruik van deze website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel overgedragen naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Wij hebben op deze website anonymisering van IP-adressen ingeschakeld. Dat betekent dat uw IP-adres door Google vooraf wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Het volledige IP-adres wordt alleen in uitzonderingsgevallen doorgegeven aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie aanwenden om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens die in het bezit van Google zijn. De overdracht van deze data door Google aan derden vindt louter plaats op basis van juridische voorschriften of in het kader van de verwerking van bestellingen. Persoonsgegevens worden aan de VS doorgegeven in het kader van het EU-VS Privacy Shield op basis van het besluit van de Europese Commissie over de gepastheid van de gegevens. U kunt het overeenkomstige certificaat opvragen via https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI. Door gebruik te maken van deze website verklaart u zich akkoord met de verwerking van uw gegevens door Google volgens de hierboven beschreven methoden en voor de doeleinden van gegevensverwerking. U kunt de opslag van cookies weigeren door de overeenkomstige optie in uw browserinstellingen te activeren. We willen u er graag op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt daarnaast voorkomen dat Google de door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en verwerkt. Dit kunt u doen door de via de volgende link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) beschikbare browser-plug-in te downloaden en installeren.

U kunt het verzamelen van informatie door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt in dat geval een opt-out-cookie op uw computer achtergelaten om te voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt: Google Analytics uitschakelen

Meer informatie over dit ontwerp treft u aan op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl en https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming). Voor nadere informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming kunt u terecht op https://www.google.com/analytics/terms/nl.html en https://www.google.nl/intl/nl/policies/. We willen u er graag op wijzen dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code “gat._anonymizeIp();” om een anonieme verzameling van IP-adressen (‘IP-masking’) te garanderen. Bron: www.datenschutzbeauftragter-info.de.10.2 Google Maps

Onze website maakt gebruik van Google Maps (API) van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Maps is een online dienst voor de visuele weergave van geografische informatie en interactieve (land)kaarten. Via het gebruik van deze dienst wordt bijvoorbeeld onze vestiging weergegeven om het makkelijker te maken om de route daarnaartoe te bepalen.

Al bij het oproepen van de onderdelen van onze website waarin de kaart van Google Maps is ingebed, wordt informatie over uw gebruik van onze website (bijv. uw IP-adres) doorgegeven aan servers van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount beschikbaar heeft gesteld waarmee u bent aangemeld of er geen sprake is van een gebruikersaccount. Wanneer u bij Google bent aangemeld, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld. Wanneer u de toewijzing aan uw profiel bij Google niet wenselijk acht, dient u zich af te melden voordat u de knop aanklikt. Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en analyseert deze (ook al bent u niet aangemeld). Een dergelijke analyse vindt plaats op basis van de gerechtvaardigde belangen van Google bij de weergave van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of een op de behoeften van gebruikers afgestemde indeling van website overeenkomstig art. 6 lid 1 punt f) van de AVG. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze gebruiksprofilering. In dat geval dient u zich voor het uitoefening van dit recht tot Google te wenden.

Google LLC met hoofdvestiging in de VS is gecertificeerd onder het akkoord inzake gegevensbescherming 'EU-VS-privacyschild', dat de inachtneming van het vereiste EU-niveau van gegevensbescherming waarborgt.

Indien u niet akkoord gaat met de toekomstige doorgifte van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps, hebt u ook de mogelijkheid om de online dienst van Google Maps volledig te deactiveren door Javascript in uw browser te deactiveren. In dat geval kunnen Google Maps en daarmee ook de kaartweergave op deze website niet langer worden gebruikt.

Google Maps wordt gebruikt om te zorgen voor een aantrekkelijke weergave van onze online aanbiedingen en het eenvoudig te maken voor gebruikers om de door ons op onze websites vermelde locaties te vinden. Dit vormt een gerechtvaardigd belang als bedoeld in art. 6 lid 1 punt f) van de AVG.

De gebruiksvoorwaarden van Google kunt u raadplegen op https://policies.google.com/terms?hl=nl&gl=nl, de aanvullende gebruiksvoorwaarden van Google Maps treft u aan op https://www.google.com/intl/nl_US/help/terms_maps.html.

Uitgebreide informatie over gegevensbescherming in verband met het gebruik van Google Maps vindt u op de website van Google ('Google Privacy Policy'): https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

10.3 Google Web Fonts

Voor de uniforme weergave van lettertypen maken wij op onze website gebruik van zogenaamde webfonts die door Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA beschikbaar worden gesteld. Bij het openen van een website laadt uw browser de benodigde webfonts in de browsercache om teksten en lettertypes correct weer te kunnen geven.

Hiertoe moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Daarmee verneemt Google dat onze website is opgeroepen via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web Fonts vindt plaats ten behoeve van een uniforme en aantrekkelijke weergave van onze website.

Dit vormt een gerechtvaardigd belang als bedoeld in art. 6 lid 1 punt f) van de AVG.

Google LLC met hoofdvestiging in de VS is gecertificeerd onder het akkoord inzake gegevensbescherming 'EU-VS-privacyschild, dat de inachtneming van het vereiste EU-niveau van gegevensbescherming garandeert.

Nadere informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

10.4 YouTube (video's)

Deze website maakt gebruik van de inbeddingsfunctie van YouTube voor het aanduiden en weergeven van video's van de aanbieder 'YouTube', een bedrijfsonderdeel van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ('Google').

In dit verband wordt de uitgebreide modus voor gegevensbescherming toegepast, waarbij de opslag van gebruikersinformatie volgens de aanbieder pas bij het afspelen van de video('s) in gang wordt gezet. Als de weergave van ingebedde YouTube-video's wordt gestart, dan schakelt de aanbieder 'YouTube'-cookies in om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens de informatie van 'YouTube' zijn deze onder meer bedoeld voor het genereren van videostatistieken, het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid en het voorkomen van onrechtmatige activiteiten. Wanneer u bij Google bent aangemeld, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld zodra u een video aanklikt. Als u wilt voorkomen dat uw profiel aan YouTube wordt gekoppeld, dient u zich af te melden voordat u de knop aanklikt. Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en analyseert deze (ook al bent u niet aangemeld). Een dergelijke analyse vindt plaats op basis van de gerechtvaardigde belangen van Google bij de weergave van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of een op de behoeften afgestemde indeling van zijn website overeenkomstig art. 6 lid 1 punt f) van de AVG. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze gebruiksprofilering. In dat geval dient u zich voor de uitoefening van dit recht tot YouTube te wenden.

Los van de weergave van ingebedde video's wordt bij ieder bezoek aan deze website verbinding gemaakt met het Google-netwerk 'DoubleClick', hetgeen kan leiden tot verdere gegevensverwerking waar bij geen invloed op kunnen uitoefenen.

Google LLC met hoofdvestiging in de VS is gecertificeerd onder het akkoord inzake gegevensbescherming 'EU-VS-privacyschild', dat de inachtneming van het vereiste EU-niveau van gegevensbescherming waarborgt.

Nadere informatie over gegevensbescherming bij 'YouTube' vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.


11 Uw rechten als betrokkene

11.1 Recht op bevestiging

U hebt het recht uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens.

11.2 Recht op informatie (art. 15 van de AVG)

U hebt het recht te allen tijde kosteloos informatie van ons te krijgen over de over uw persoon opgeslagen persoonsgegevens en hiervan een kopie te krijgen.

11.3 Recht op rectificatie (art. 16 van de AVG)

U hebt het recht om te verzoeken om rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens. Verder heeft u als betrokkene het recht om, met inachtneming van de doeleinden van de verwerking, vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen.

11.4 Recht op gegevenswissing (art. 17 van de AVG)

U hebt het recht ons te verzoen om de u betreffende persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de wettelijk voorziene situaties van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is.

11.5 Recht op beperking van de verwerking (art. 18 van de AVG)

U hebt het recht op beperking van de verwerking indien een van de in art. 18 AVG vermelde voorwaarden van toepassing is.

11.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 van de AVG)

U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Bovendien hebt u het recht deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij door ons te worden gehinderd, aan wie de persoonsgegevens beschikbaar zijn gesteld, indien de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 punt a) van de AVG of art. 9 lid 2 punt a) van de AVG of op een contract overeenkomstig art. 6 lid 1 punt b) van de AVG en de verwerking op basis van geautomatiseerde procedures wordt verricht, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor het vervullen van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is verleend.

Voorts hebt u bij het uitoefenen van het recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig art. 20 lid 1 van de AVG het recht om de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere te laten doorverzenden, tenzij de rechten en vrijheden van andere personen hierdoor worden aangetast.

11.7 Recht van bezwaar (art. 21 van de AVG)

U hebt te allen tijde het recht om voor met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens, die op grond van artikel 6 lid 1 punt e) (Gegevensverwerking in openbaar belang) of punt f) (Gegevensverwerking op grond van een belangenafweging) van de AVG plaatsvindt.

Dit geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerde profilering als bedoeld in art. 4 nr. 4 van de AVG.

Wij zullen in dat geval uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de indiening, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.

In uitzonderlijke gevallen verwerken wij persoonsgegevens om direct mailing te verrichten. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke reclame. Dit geldt ook voor profilering, voor zover dit samenhangt met dergelijke direct mailing. Indien u tegenover ons bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct mailing, dan zullen wij de verwerking van de persoonsgegevens voor deze doeleinden stopzetten.

Verder hebt u het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens die bij ons voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of om statistische doeleinden overeenkomstig art. 89 lid 1 van de AVG plaatsvindt, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor het vervullen van een in het openbaar belang liggende taak.

Het staat u vrij om in verband met het gebruik van onze diensten, ongeacht richtlijn 2002/58/EG, uw recht op bezwaar door middel van geautomatiseerde procedures uit te oefenen waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

11.8 Intrekken van toestemming

U hebt het recht uw toestemming voor de verdere verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

11.9 Klachten indienen bij een toezichthouder

U hebt het recht een klacht over onze verwerking van persoonsgegevens in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming.

12. Routinematige opslag, verwijdering en afscherming van persoonsgegevens

Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend voor zolang dit noodzakelijk is voor het verwezenlijken van het opslagdoel of indien dit is voorzien door wettelijke voorschriften waaraan ons bedrijf zich dient te houden.

Indien het opslagdoel komt te vervallen of een opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften afgeschermd of gewist.

13. Opslagduur van persoonsgegevens

Het criterium voor de opslagduur van persoonsgegevens is de betreffende wettelijke bewaringstermijn. Na afloop van deze termijn worden de bijbehorende gegevens routinematig gewist voor zover zij niet meer noodzakelijk zijn voor het vervullen of voorbereiden van een overeenkomst.

14. Actualiteit en wijziging van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring is actueel en geldt per mei 2018.

Door de verdere ontwikkeling van onze websites en aanbiedingen of op grond van gewijzigde wettelijke en/of overheidsvoorschriften kan het noodzakelijk zijn om deze privacyverklaring te wijzigen. U kunt de actuele privacyverklaring op de website te allen tijde opvragen en afdrukken via “www.gusti-software.nl/Gegevensbescherming”.